Biuletyn Informacji Publicznej
MAJĄTEK SZPZOZ

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2014
Aktywa trwałe 78 976 559,93

 1. Wartości niematerialne i prawne 00
 2. Rzeczowe aktywa trwałe 78 976 559,93
  1. Środki trwałe 78 976 559,93
   1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 21 289 525,04
   2. inne środki trwałe 3 788 032,20

Rodzaj majątku Stan na dzień 31.12.2014
Aktywa obrotowe 15 252 352,55

 1. Zapasy 92 662,42
 2. Należności krótkoterminowe 2 484 719,52
 3. Inwestycje krótkoterminowe 11 895 751,09
 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 779 219,52
   

Kapitał zakładowy - 18 853 446,87

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 375 465,61

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB