Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄD

Dyrektor - mgr Robert Lasota

Zespołem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie zarządzania Zespołem, niezastrzeżone w Statucie oraz obowiązujących przepisach na rzecz innych organów i ponosi za nie określoną prawem odpowiedzialność.
Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.

Dyrektor wykonuje swoje zadania w szczególności przy pomocy:

 • Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej,
 • Zastępcy Dyrektora ds. Adminstracyjno-Eksploatacyjnych,
 • Głównego Księgowego,
 • Kierownika Mazowieckiego Centrum Alergologiczno-Laryngologiczno-Audiologicznego

W skład pionu podległego Dyrektorowi wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Organizacyjny
 • Zespół Obsługi Prawnej,
 • Inspektor ds. Obronności i Rezerw,
 • Inspektor ds. Przeciw Pożarowych,
 • Inspektor ds. BHP,
 • Kapelan,
 • Zespół Doradców Dyrektora Zespołu,
 • Dział Płac, Kadr i Szkoleń.

 Z-ca Dyrektora ds. Medycznych - dr n. med. Andrzej Krupa

W skład pionu podległego Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, z zastrzeżeniem § 18 Regulaminu, wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne wraz z wchodzącymi w ich skład komórkami organizacyjnymi:

 • Oddziały szpitalne
 • Izba Przyjęć
 • Blok Operacyjny
 • Apteka Szpitalna
 • Poradnie Specjalistyczne
 • Zakłady i Pracownie Diagnostyczno - Terapeutyczne
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej
 • Mazowieckie Centrum Alergologiczno - Laryngologiczno - Audiologiczne
 • Komórki organizacyjne administracyjne.
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych - 

W skład Pionu Administracyjno - Eksploatacyjnego podległego Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno ­ Eksploatacyjnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Dział Gospodarczy,
 • Dział Techniczny,
 • Sekcja Zamówień Publicznych,
 • Sekcja Zaopatrzenia i Transportu,

Pielęgniarka Naczelna - Renata Tarwacka
W skład pionu podległego Pielęgniarce Naczelnej Zespołu, z zastrzeżeniem § 18 Regulaminu, wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Sekcja Epidemiologii Szpitalnej,
 • Pracownicy Socjalni