E-zdrowie dla Mazowsza
 

 
 
"E-zdrowie dla Mazowsza"

   Samorząd Województwa Mazowieckiego zrealizował projekt własny pn.: "E - zdrowie dla Mazowsza" z 23 partnerami - podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II "Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza", Działania 2.1 "Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł,
z czego wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł,
w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł,
kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł
oraz wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 001 257,82 zł.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.
Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu: od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.
Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.

W projekcie brały udział następujące podmioty lecznicze:

 1. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,
 2. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
 3. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
 4. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
 5. Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie,
 6. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
 7. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu,
 8. Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce,
 9. Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
 10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 11. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
 13. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,
 14. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie,
 15. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.,
 16. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym,
 17. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie,
 18. Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
 19. Mazowieckie Centrum Psychiatrii "Drewnica" Sp. z o.o.,
 20. Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.,
 21. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o.,
 22. Centrum Leczniczo - Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.Celem głównym projektu było dostosowanie podmiotów leczniczych - partnerów projektu do wymogów ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1535 z póź. zm.). Realizacja projektu miała na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z prawem wytwarzania, przechowywania oraz przekazywania dokumentów medycznych pomiędzy podmiotami leczniczymi dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem.

Oprócz celu głównego zostały osiągnięte następujące opisowe cele:

 1. stworzono możliwość sprawowania pełnego nadzoru właścicielskiego poprzez zbieranie jednolitych danych on line z systemów informatycznych szpitali, które muszą spełniać zasadę interoperacyjności i komplementarności,
 2. poprawiono bezpieczeństwo danych znajdujących się w obszarze opieki zdrowotnej,
 3. wdrożono nowoczesne technologie ICT dla personelu medycznego wykorzystującego technologie informatyczne w codziennej pracy.

Realizując cele wdrożono repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w warstwie lokalnej oraz regionalnej u 23 podmiotów leczniczych działających na terenie Województwa Mazowieckiego, dla których podmiotem tworzącym lub właścicielem jest Województwo Mazowieckie. Każdy Partner będzie zarządzał procesem tworzenia i gromadzenia EDM, przy jednoczesnym wdrożeniu mechanizmów synchronizacji zawartości repozytorium EDM do warstwy regionalnej. Za pomocą specjalnie przygotowanych mechanizmów eksportu na poziomie lokalnym u danego PP istnieje możliwość przesyłania elektronicznej dokumentacji z sytemu SSI do Lokalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (LREDM). Następnie dokumenty te za pomocą Szyny danych mogą być przesyłane do Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (RREDM), które znajdują się w warstwie regionalnej.

W RREDM znajdują się dwa elementy:
 • Regionalny System EDM, jako zbiór dokumentacji medycznej generowanej i rejestrowanej w postaci elektronicznej (cyfrowej),
 • Repozytorium Wspólne EDM, gdzie przechowywane mogą być kopie zapasowe LREDM dla wszystkich PP.


W ramach struktur LREDM oraz RREDM funkcjonuje CA (Centrum Autoryzacji) jako narzędzie informatyczne do wydawania i przechowywania podpisów elektronicznych niekwalifikowanych.
Na poziomie lokalnym CA będzie umożliwiało podpisywanie przez użytkownika z danego PP wszystkich dokumentów elektronicznej dokumentacji i umieszczane ich w LREDM i RREDM.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

 
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB