historia
Historię Szpitala w Dziekanowie Leśnym możemy podzielić na historię obiektu szpitalnego i historię samego szpitala. W roku 1938 rozpoczęto budowę dwóch budynków na potrzeby Instytutu Przeciwgazowego. W czasie II Wojny Światowej zlokalizowano tu magazyny. Po wojnie obiekt był opuszczony. Dopiero w 1949 roku obiektem zainteresował się Instytut Gruźlicy i Wydział Walki z Gruźlicą Ministerstwa Zdrowia - uruchamiając sukcesywnie liczące 405 łóżek sanatorium dla dziewcząt chorych na gruźlicę, z pełnoprofllowym Liceum Ogólnokształcącym. W tym okresie swoją działalność rozpoczął znakomity oddział chirurgiczny, kierowany przez dr Lutza. Dr med. Jerzy Lutz jest postacią wyjątkową dla działalności sanatorium. Urodzony 13 grudnia 1912r. w Warszawie, po zakończeniu nauk medycznych od 1937 pracował w zawodzie lekarza. Brał udział w wojnie obronnej 1939r. Po zakończeniu działań wojennych został osadzony w obozie jenieckim: w latach 1940 - 1942 w Arnswalde w latach 1942 - 1945 w Sandostwel, gdzie był zatrudniony jako lekarz. Do 1947 roku był lekarzem naczelnym Szpitala dla chorych na gruźlicę w Glueckstadt pod Hamburgiem. Po powrocie do Polski do 1949r. pracował w sanatorium przeciwgruźliczym w Zakopanem. W 1949 roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej powołał dr J. Lutza na stanowisko dyrektora sanatorium przeciwgruźliczego dla młodzieży w Dziekanowie Leśnym.
Budowa, organizacja i działalność sanatorium stała się pasją życiową dr Lutza, której poświęcił całe swoje doświadczenie, umiejętności i wiedzę lekarską. Sanatorium jako jedna z pierwszych placówek służby zdrowia w Polsce podjęła się operacji z zakresu wielkiej chirurgii klatki piersiowej. Poza pracą zawodową pracował społecznie pełniąc przez wiele lat funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumatologicznego w Otwocku. Z dniem 30.06.1979r. przeszedł na w pełni zasłużoną emeryturę. Zmarł w lipcu 1982r. Za wielki wkład pracy w służbie zdrowia i pracy społecznej został odznaczony:
� Złotym Krzyżem Zasługi
� Medalem 30-lecia PRL
� Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski
� Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Warszawskiego
� Odznaką resortową za wzorową pracę w służbie zdrowia
� Złotą Odznaką za zasługi w walce z gruźlicą i chorobami płuc nadaną przez Zarząd Główny Społecznego Komitetu Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc. Dr Jerzy Lutz był człowiekiem o wielkim zaangażowaniu zawodowym i społecznym. Cieszył się ogromnym szacunkiem. Pod koniec lat 60-tych, kiedy uznano, że problem gruźlicy w Polsce nie jest już tak ważny, przeniesiono sanatorium do Otwocka i Józefowa, o obiekty w Dziekanowie Leśnym przeznaczono w 1967 roku na szpital
dziecięcy. W atmosferze wielkiej improwizacji dr A. Pytel w 1967r. wraz z pierwszymi dziećmi przeniósł ze Szpitala przy ul. Czerniakowskiej niezbędne wyposażenie. Plany rozwoju szpitala były bardzo ambitne - po dwóch latach miało tu być 450 łóżek. Niestety zabrakło osoby, która realizowałaby te plany. Nieporozumienia w Dyrekcji, które doprowadzały do odwoływania, brak tzw. Mocy przerobowej, likwidacja województwa warszawskiego, częste zmiany władz, którym podlegał szpital - nie sprzyjały rozbudowie. Jednak stopniowo szpital w Dziekanowie rozrastał się, otwierano nowe oddziały. Szpital Dziecięcy został powołany uchwałą nr 104/616/67 z dn. 20.06.1967r. przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie, w celu poprawy warunków leczenia szpitalnego dzieci województwa warszawskiego. Wraz z rozwojem, szpital zyskał status Szpitala Klinicznego, a następnie za sprawą pisma z dn. 23.01.1984r. Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Jego integralną częścią stanowiła Klinika Pediatrii CMKP, od początku
kierowana przez prof. dr hab. med. Janinę Niźnikowską- Marks. Szpital i Klinika stały się bardzo ważną placówką o zasięgu regionalnym, a także ogólnokrajowym (kursy i egzaminy na II stopień specjalizacji z pediatrii).
Szpital wprowadza zasady promowane przez UNICEFF „Szpitala przyjaznego dziecku". - m. in. Matki mają zapewnioną całodobową możliwość przebywania z hospitalizowanymi dziećmi (hotel matek).
W 1996r. wyremontowano i zaadoptowano pomieszczenia Izby Przyjęć i Oddziału Intensywnej Terapii. Izba Przyjęć została uroczyście otwarta w Dniu Dziecka 1996r., natomiast OIT 21.09.1996r. Należy zaznaczyć, że w znacznej części powstały one ze środków pozabudżetowych. Szpital nasz bierze udział w programie pilotażowym PHARE dotyczący wdrażania X Klasyfikacji Chorób oraz włączony jest do grupy Szpitali Promujących Zdrowie.
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB