BIP
Ogłoszenia o pracę

Pielęgniarka / Pielęgniarz

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zabiegowym a w szczególności w Oddziale Anestezjologii oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie usług pielęgniarskich zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Pielęgniarka Koordynująca Oddziałem Anestezjiologii  oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać pielęgniarze/pielęgniarki którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz udokumentują minimum 1 rok pracy w Anestezjologii na Bloku Operacyjnym. Pożądana jest specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz aktualne szkolenie z zakresu przetaczania krwi i jej składników.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:
– w Oddziale Anestezjologii,
– na Bloku Operacyjnym,
– poprzez świadczenie usług pielęgniarskich pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
– według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń : od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r.

Oferujemy:

Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia ,
Pracę wśród profesjonalistów,
Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
Odległość od Centrum Warszawy 18km,

Termin składania ofert: 20.05.2019 r. do godziny 9:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Zarządzania Kardami do dnia
20.05.2019 r. do godziny 9:00

Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth