BIP
Ogłoszenia o pracę

Realizacja opisów badań EEG i Wideo EEG

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zachowawczym Oddziału Pediatrii  w szczególności w Pracowni Badań EEG  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Przedmiot oferty:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zachowawczym Oddziału Pediatrii  w szczególności w Poradni Badań EEG  oraz w innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie opisywania badań EEG i Wideo EEG zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :
Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu Zachowawczego – lekarz kierujący Oddziałem jako bezpośredni przełożony oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia mogą wykonywać lekarze posiadający udokumentowane kwalifikacje w zakresie opisywania wyników badań EEG u dzieci (w szczególności posiadający specjalizację z neurologii dziecięcej lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii dziecięcej lub posiadający licencje do interpretowania badań EEG),
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie poza terenem SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.
Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 31.03.2021 r.
Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,
Pracę wśród profesjonalistów,
Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
Odległość od Centrum Warszawy 18km,
Termin składania ofert: 30.03.2020 r. do godziny 9:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Zarządzania Kardami do dnia
30.03.2020 r. do godziny 9:00
Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth