BIP
Ogłoszenia o pracę

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Zobacz również

Dyrektor

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
– ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ogłasza się konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – pkt 1 części I Załącznika do ww. rozporządzenia, to jest:

 • posiadać tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycznej,
 • posiadać prawo wykonywania zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadać minimum 8-letni staż pracy w zawodzie.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać następujące dokumenty:

 •  podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 • dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 • dokumenty potwierdzające 8 letni staż pracy w zawodzie,
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

Kopie dokumentów, o których mowa powyżej, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

Kandydat może być poproszony o przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów i jest obowiązany je przedłożyć.
Oferty należy składać osobiście lub listem poleconym (decyduje data wpływu do SZPZOZ im. Dzieci Warszawy) w terminie do dnia 24 lutego 2020 r. na adres:
Sekretariat
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ul. M. Konopnickiej 65,
05-092 Dziekanów Leśny

w zaklejonych kopertach.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację: „KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH – SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.”
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to dwa tygodnie od zakończenia terminu składania ofert. Przewidywane miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to sala konferencyjna w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny.
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego. Będą one dostępne do wglądu w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00 w Dziale Zarządzania Kadrami.
O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem, indywidualnie.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth