Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.szpitaldziekanow.pl


Łomianki: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/05/2013
Numer ogłoszenia: 67656 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym , ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 765 71 01; 765 71 21, faks 22 751 27 07.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/05/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie: PAKIET 1 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; PAKIET 2 ubezpieczenia komunikacyjnego; PAKIET 3 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej, określają Załączniki nr 2, 7 do niniejszej SIWZ. Treść Projektu Umowy stanowi odpowiednio Załącznik nr 3a i/lub 3b i/lub 3c do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3, 66.51.64.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z KRS lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej - załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu w KRS lub ewidencji. 2. Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 3. W przypadku złożenia oferty wspólnej - wymagane jest złożenie: 3.1 Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.2 Oświadczeń i dokumentów poszczególnych Wykonawców określonych w punkcie 3, 4 i 5 niniejszego rozdziału. 3.3 Dokumentów i oświadczeń wymienionych w punktach 1 i 2 niniejszego rozdziału, podpisanych przez pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia tego Wykonawcy, na podstawie, których będzie zawarta umowa. 4. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dopuszczalne są w granicach określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Do okoliczności, w których Strony mogą za obopólną zgodą zawrzeć aneks do umowy zaliczamy: a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, b. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, c. zmiany korzystne dla Zamawiającego/Ubezpieczającego, d. konieczność zmiany zakresu ochrony, w związku ze zmianą zakresu prowadzonej przez Zamawiającego / Ubezpieczonego działalności, e. zmiany organizacyjne, łączenie się placówek, przekształcenia własnościowe, zmiana nazwy lub siedziby, f. zmiana podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, a Ubezpieczający wyrazi na nią zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaldziekanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenie komunikacyjne.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.