Numer ogłoszenia: 93774 - 2013; data zamieszczenia: 07.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 35621 - 2013 data 07.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 765 71 01; 765 71 21, fax. 22 751 27 07.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: