Łomianki: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/05/2014
Numer ogłoszenia: 29563 - 2014; data zamieszczenia: 13.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym , ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 765 71 01; 765 71 21, faks 22 751 27 07.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym DZ/05/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie: PAKIET 1 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; PAKIET 2 ubezpieczenia komunikacyjnego; PAKIET 3 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z klauzulami rozszerzającymi zakres ochrony ubezpieczeniowej, określają Załączniki nr 2 i 8 do niniejszej SIWZ. Treść Projektu Umowy stanowią odpowiednio Załączniki nr 3a i/lub 3b i/lub 3c do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.50.00-3, 66.51.54.00-7, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3, 66.51.64.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 4 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki wymagane art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 5 do SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, polega zgodnie z pkt. 5 rozdziału V SIWZ na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 3.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, obejmujące w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów, sposób wykorzystania tych zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, udzielone przez osobę upoważnioną zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 5. Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie ryzyk będących przedmiotem niniejszego zamówienia, o ile mają zastosowanie. 6. W przypadku złożenia oferty wspólnej - wymagane jest złożenie: 6.1. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich podmiotów w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Załączyć tylko w sytuacji, kiedy ofertę podpisuje osoba, której uprawnienie do reprezentacji nie wynika z wpisów do właściwego rejestru lub wpisu do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej poszczególnych Wykonawców. 6.2. Oświadczeń i dokumentów poszczególnych Wykonawców określonych w punktach III.4.2 i III.4.4 ogłoszenia. 6.3. Dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. 1 i 2 części III.6 ogłoszenia, podpisanych wspólnie przez Wykonawców lub pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 6.4. Ogólnych warunków ubezpieczenia tego Wykonawcy, na podstawie, których będzie zawarta umowa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dla Pakietu 1 ubezpieczenia mienia a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, b. zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki, c. zwiększenie zakresu prowadzonej działalności albo potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych ryzyk lub określonych składników majątku własnego lub powierzonego, powodujące konieczność rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki, d. uzupełnienie sumy ubezpieczenia, limitu po wypłacie odszkodowania, e. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby, f. obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze, g. zmianę podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, h. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, i. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, j. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. Dla Pakietu 2 ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, b. zawężenie posiadanej floty albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki, c. zwiększenie posiadanej floty albo potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych ryzyk, powodujące konieczność rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki, d. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby, e. obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze, f. zmianę podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, g. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, h. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, i. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia. Dla Pakietu 3 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a. zmianę obowiązujących przepisów prawa powodującą konieczność dostosowania do nich warunków umowy, b. zawężenie zakresu prowadzonej działalności albo rezygnacja przez Zamawiającego z ochrony ubezpieczeniowej dla określonych ryzyk, wymagające ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki, c. zwiększenie zakresu prowadzonej działalności albo potrzeba objęcia ochroną ubezpieczeniową określonych ryzyk, powodujące konieczność rozszerzenia lub zmiany zakresu ochrony ubezpieczeniowej i aktualizacji składki, d. uzupełnienie sumy gwarancyjnej, limitu po wypłacie odszkodowania, e. zmiany dotyczące Ubezpieczonych objętych umową, polegające na powstawaniu nowych jednostek, przekształceniach, połączeniach, zmianach własnościowych lub ich formy prawnej, zmiana nazwy lub siedziby, f. obowiązek ubezpieczenia wynikający z zawartych umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze, g. zmianę podwykonawcy Wykonawcy, o ile zmiana ta nie pogorszy warunków zawartych w umowie, h. zmiany korzystne dla Zamawiającego, w tym zmniejszenie stawek/ składek, i. zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT, j. inne okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili ogłaszania zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaldziekanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, 05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej 65.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, 05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej 65, w sali konferencyjnej - II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Ubezpieczenia komunikacyjnego..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.