BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

konkurs ofert na PEDIATRĘ (KOSZ/24/2023)

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Pediatrii i na Izbie Przyjęć  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym  w zakresie pediatrii

Przedmiot oferty:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Pediatrii, na Izbie Przyjęć SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w zakresie pracy w Oddziale w godzinach ordynacji tj. prowadzenie pacjentów w Oddziale Pediatrii, pełnienie funkcji kierownika specjalizacji, udział w tworzeniu procedur, konsultacje pacjentów, szkolenie studentów, statystów i rezydentów.

Opis przedmiotu konkursu :

 • Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu – lekarz kierujący Klinicznym Oddziałem Pediatrii oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
 • Świadczenia mogą wykonywać lekarze, posiadający udokumentowane kwalifikacje w dziedzinie pediatrii (w szczególności posiadający specjalizację z pediatrii lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii lub posiadający tytuł specjalisty w specjalizacji pediatrycznej).
 • Udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w szczególności w następujących jednostkach szpitala :
  • w Klinicznym Oddziale Pediatrii,
  • na Izbie Przyjęć,
  • poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
  • według harmonogramu prac na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń: od dnia podpisania do dnia 31.08.2024 r.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
 • Pracę wśród profesjonalistów,
 • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
 • Odległość od Centrum Warszawy 18km

Termin składania ofert: 23.08.2023 r. do godziny 12:00

Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kolejno stronach w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi oferenta do dnia 23.08.2023 r. do godziny 12:00
Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth