E-rejestracja
Zamówienia publiczne

Nasz Szpital gospodarując środkami publicznymi oraz planując wydatki podlega dyspozycjom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, określającej zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz organy właściwe w sprawach przedmiotowo podległych ustawie.

Celem Działu Prawnego i Zamówień Publicznych naszego Szpitala przy udzielaniu zamówień publicznych, których przedmiotem są np. usługi, dostawy lub roboty budowlane jest m.in. racjonalne wydatkowanie środków publicznych przy wykorzystaniu trybów zamówienia zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; optymalizacja sposobu wydatkowania środków publicznych tak, aby były one wykorzystywane w jak najlepszy sposób, uniemożliwiający pochopne i nieuczciwe dysponowanie nimi; zapewnienie Wykonawcom uczciwej konkurencji oraz równouprawnienia; wzmocnienie przejrzystości oraz ujednolicenie postępowań prowadzonych w sprawach udzielania zamówień publicznych.

Narzędziami, z których korzystamy przy realizacji powyżej wskazanych celów są przede wszystkim nadrzędne (ogólne) zasady prowadzenia postępowania, w tym zwłaszcza: zasada uczciwej konkurencji, zasada równego traktowania wykonawców, zasada proporcjonalności, zasada przejrzystości, zasada bezstronności i obiektywności, zasada legalizmu oraz zasada jawności.

Każdy zainteresowany może uzyskać wszelkich dodatkowych informacji (np. dotyczących konkretnych postępowań) w pokoju 4 naszego Szpitala (Budynek Administracji Szpitala), pod numerem telefonu tel.: 22-76-57-121 lub korzystając z adresu mailowego: dzp@szpitaldziekanow.pl

Komunikacja Szpitala z Wykonawcami odbywa się za pomocą platformy zakupowej zlokalizowanej w zakładce E-zamówienia.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności