BIP
Zamówienia publiczne

Przejrzyście o zamówieniach publicznych Szpitala

Zobacz również

Nasz Szpital gospodarując środkami publicznymi oraz planując wydatki podlega dyspozycjom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, określającej zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz organy właściwe w sprawach przedmiotowo podległych ustawie.

Celem Działu Prawnego i Zamówień Publicznych naszego Szpitala przy udzielaniu zamówień publicznych, których przedmiotem są np. usługi, dostawy lub roboty budowlane jest m.in. racjonalne wydatkowanie środków publicznych przy wykorzystaniu trybów zamówienia (przetargowego i pozaprzetargowego); optymalizacja sposobu wydatkowania środków publicznych tak, aby były one wykorzystywane w jak najlepszy sposób, uniemożliwiający pochopne i nieuczciwe dysponowanie nimi; zapewnienie Wykonawcom uczciwej konkurencji oraz równouprawnienia; wzmocnienie przejrzystości oraz ujednolicenie postępowań prowadzonych w sprawach udzielania zamówień publicznych.

Narzędziami, z których korzystamy przy realizacji powyżej wskazanych celów są przede wszystkim nadrzędne (ogólne) zasady prowadzenia postępowania, w tym zwłaszcza: zasada uczciwej konkurencji, zasada równego traktowania wykonawców, zasada proporcjonalności, zasada przejrzystości, zasada bezstronności i obiektywności, zasada legalizmu oraz zasada jawności.

Wobec powyższego uznajemy, podzielamy i kierujemy się stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził w sprawie C-144/05 Werner Mangold, iż poszanowanie ogólnych zasad wymaga, aby każde ograniczenie prawa podmiotowego w możliwie najwyższym stopniu godziło wymogi równego traktowania z realizowanym celem.

Każdy zainteresowany może uzyskać wszelkich dodatkowych informacji (np. dotyczących konkretnych postępowań) w pokoju 102 naszego Szpitala (Pawilon IVc, Budynek Administracji Szpitala), pod numerem telefonu tel.: 22-76-57-121 lub korzystając z adresu mailowego: dzp@szpitaldziekanow.pl

Od dnia 02.01.2019r. w postępowaniach, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja Szpitala z Wykonawcami odbywa się za pomocą platformy zakupowej zlokalizowanej w zakładce E-zamówienia.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth