BIP
E-rejestracja
Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej www.szpitaldziekanow.pl  do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpitaldziekanow.pl

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Data publikacji strony internetowej
2 lipca 2018

 Data ostatniej istotnej aktualizacji
2 lipca 2018

 

Podmiot
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Adres strony internetowej
www.szpitaldziekanow.pl

Status zgodności

Serwis szpitaldziekanow.pl  jest częściowo zgodny ze standardem WCAG 2.1. z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niedostosowana czytelność tekstów opublikowanych dla osób niewidomych
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik
 • teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych
 • brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza
 • odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia
 • brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony
 • brak odpowiedniego stosunku jasności tekstu do tła oraz nieodpowiedni kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść
 • wybrane skrypty i aplety mogą być nie dostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury
 • formularze, w tym formularz wyszukiwarki, są częściowo zgodnie ze standardami. Pola formularzy i przyciski powinny być właściwie opisane

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej organizacja@szpitaldziekanow.pl .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki

Podmiot Leczniczy Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy  w Dziekanowie Leśnych, zlokalizowany jest w jednym kompleksie budynków, połączonych ściśle ze sobą komunikacyjnie (stałymi łącznikami).

Poradnie Specjalistyczne  usytuowane są na I piętrze ( Pawilon F ), oraz na III piętrze ( Pawilon H) dostęp z zewnątrz  poprzez   skośnie nachylone nakładki na schody oraz  windą z wnętrza szpitala.

Wejście do Szpitala od strony Izby Przyjęć i Rejestracji Szpitalnej posiada dostęp z zewnątrz schodami z  pochylnią, jak również  windą  ze środka szpitala, wejście  od strony budynku administracji (Pawilon A/B) można dostać się poprzez zastosowaną pochylnię na schodach.

Centrum Leczenia Mukowiscydozy (Pawilon C)- Kliniczny Oddział Chorób Płuc- wejście na parterze,  odpowiednią pochylnią z obustronnymi poręczami dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Jednocześnie z  parteru można dostać się windą na poszczególne kondygnacje oddziału.

Kliniczny Oddział Pediatrii (Pawilon H)  zlokalizowany jest na trzech poziomach (I piętro, II piętro, III piętro) na poszczególne kondygnacje oddziału pediatrii dostęp jest zapewniony windą  z poziomu parteru.  Na parterze pawilonu H   znajduje się Zakład Diagnostyki Obrazowej.

Pawilon F- oddział Chirurgii  z pododdziałem Laryngologii dostęp na poszczególne kondygnacje windą z wnętrza szpitala, z zewnątrz budynku dostęp odpowiednią pochylnią umożliwiającą wejście osób niepełnosprawnych.

Centralna Sterylizatornia , Blok Operacyjny  dostęp na poszczególne kondygnacje windą z wnętrza szpitala, z zewnątrz budynku dostęp odpowiednią pochylnią umożliwiającą wejście osób niepełnosprawnych.

Na terenie  Szpitala przed głównym wejściem,  przed wejściem do Centrum Leczenia Mukowiscydozy (Pawilon  IVA) oraz Izbą Przyjęć (Pawilon II B)  znajdują się parkingi oznaczone, z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia
20.01.2020

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności