BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Konkurs na stanowisko Dyrektora SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Zobacz również

Załącznik do uchwały nr 1784/445/23

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia  31 października 2023 r.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (zwanego dalej: „Zespołem”)
ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny

  1. Do konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu może przystąpić osoba, która:

1)   posiada wykształcenie wyższe,

2)   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

3)   posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika ocenione na podstawie:

a) zaprezentowanej Komisji konkursowej koncepcji funkcjonowania i kierowania Zespołem,

b) dodatkowych pytań zadawanych przez członków Komisji konkursowej,

4)   nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

  1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1)   podanie o przyjęcie na stanowisko Dyrektora Zespołu,

2)   dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska Dyrektora, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie praw wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo, przy czym dokumenty winny zostać złożone w oryginałach bądź notarialnie poświadczonych kopiach,

3)   opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4)   inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata bądź kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.

Na prośbę Zarządu Województwa Mazowieckiego lub Komisji konkursowej kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

5)   informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

6)   oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa

wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7)   oświadczenie, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym”,

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.

Dzień 30 listopada 2023 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 30 listopada 2023 r. do godziny 16.00.

Oferty konkursowe złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję konkursową oraz zostaną zwrócone adresatom.

  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa do dnia 31 stycznia 2024 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów z kandydatami, kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

  1. Informacje dodatkowe

1)   dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty złożone w języku obcym i nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego nie będą rozpatrywane przez Komisję konkursową,

2)   informacji o konkursie udziela pracownik Biura ds. Kierowników Jednostek Podległych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 418, tel. 22 59 07 741, 22 59 07 445, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.- pt, godz. 8-16),

3)   materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym oraz ekonomicznym Zespołu, o których mowa w 9 ust. 1 pkt. 2,
w związku z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej. Wnioski proszę składać na ww. adres e-mail.

 

Informuję, że:

1)   administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;

2)   dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

3)   będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;

4)   mogą być udostępnione:

  1. uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,

5)   będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;

6)   nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

7)   dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;

8)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Przesłanie aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.

Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.

Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

Załączniki

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności