BIP
Ogłoszenia o pracę

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie laryngologii

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zabiegowym w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii, w Poradni Otolaryngologicznej oraz innych komórkach organizacyjnych  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Przedmiot oferty:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zabiegowym w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii, w Poradni Otolaryngologicznej oraz innych komórkach organizacyjnych  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie otorynolaryngologii zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :
Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Oddziału Otorynolaryngologii oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
Świadczenia zdrowotne mogą wykonywać lekarze posiadający specjalizację z otorynolaryngologii lub otorynolaryngologii dziecięcej.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach  :
– w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii,
– w Poradni Otolaryngologicznej,
– poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
– według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń  od dnia podpisania umowy do 31.12.2023r.

Oferujemy:
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno- prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia ,
Pracę wśród profesjonalistów,
Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
Odległość od Centrum Warszawy 18km,

Termin składania ofert: 27.09.2022 r. do godziny 15:30
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego do dnia 27.09.2022 r. do godziny 15:30
Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth