BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska Pielęgniarki Naczelnej oraz Pielęgniarek Oddziałowych

Zobacz również

DYREKTOR SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

ogłasza konkurs na stanowiska:

 1. Naczelnej Pielęgniarki
 2. Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy,
 3. Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii,
 4. Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Pediatrii,
 5. Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Chorób Płuc.

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):

Pisemne oferty powinny zawierać:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata; na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;

a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym / Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Chirurgii – Centrum Leczenia Kamicy, Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii, Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Pediatrii, Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Chorób Płuc w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019 r. poz. 1781).

Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej lub Pielęgniarki Oddziałowej (podać oddział jakiego dotyczy konkurs).

Dokumenty można złożyć;

– osobiście w siedzibie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, sekretariat Dyrekcji w lokalizacji ul. Marii Konopnickiej 65,  05-092 Dziekanów Leśny.

 – za pośrednictwem poczty na adres:. SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, sekretariat Dyrekcji w lokalizacji ul. Marii Konopnickiej 65,  05-092 Dziekanów Leśny.

Termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów upływa dnia 27  sierpnia 2023 r.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do sekretariatu Dyrektora SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym lub data stempla pocztowego.

Informujemy, że:

 • posiedzenie komisji odbędzie się w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym są udostępnione na stronie https://szpitaldziekanow.pl/nasz-szpital/

 • kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową;
 • Wszelkie informacje dotyczące konkursu są udzielane pod numerem tel.: 22 22 76 57 103 (w godzinach 8.00-15.00).

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 • Administrator danych: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem: iod@szpitaldziekanow.pl, Krzysztof Jastrzębski.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki lub Pielęgniarek Oddziałowych.
 • Odbiorcy danych: komisja konkursowa powołana w celu wyboru kandydata na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki lub Pielęgniarek Oddziałowych (aplikacje kandydatów)
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki lub Pielęgniarek Oddziałowych
 • Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane.

• Uprawnienia: prawo żądania od administrator danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przeniesienia danych (żądanie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Inne informacje: podane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie będą profilowane

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth