BIP
E-rejestracja
Ogłoszenia o pracę

Pediatra

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w  Medycznym Pionie Pomocniczym na Izbie Przyjęć  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Przedmiot oferty:

 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów medycznych zwanymi dalej świadczenia zdrowotne w Medycznym Pionie Pomocniczym na Izbie Przyjęć  SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Opis przedmiotu konkursu :

 • Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Pionu Zachowawczego Oddziału Pediatrii – lekarz kierujący Oddziałem oraz Zastępca Dyrektora ds. Medycznych.
 • Świadczenia mogą wykonywać lekarze, posiadający udokumentowane kwalifikacje w dziedzinie pediatrii (w szczególności posiadający specjalizację z pediatrii lub posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii lub posiadający tytuł specjalisty w specjalizacji pediatrycznej lub po zakończeniu co najmniej 3 lat szkolenia specjalizacyjnego w pediatrii).
 • Udzielanie świadczeń odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w szczególności w następujących jednostkach szpitala :
  • w Izbie Przyjęć,
  • w Klinicznym Oddziale Pediatrii
  • poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
  • według harmonogramu prac na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń : od 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2023r.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia
 • Pracę wśród profesjonalistów,
 • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej
 • Odległość od Centrum Warszawy 18km

Termin składania ofert: 27.09.2022 r. do godziny 9:00

Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Finansowo-Księgowego wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kolejno stronach w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi oferenta do dnia 27.09.2022 r. do godziny 9:00
Kontakt: Dział Finansowo-Księgowy, tel. 22 76 57 395

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth