BIP
Ogłoszenia o pracę

Pielęgniarka / Pielęgniarz

Zobacz również

DYREKTOR
Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zabiegowym na Oddziale Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym                                                                         oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Przedmiot oferty:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pionie Zabiegowym na Oddziale Anestezjologii, na Bloku Operacyjnym oraz innych komórkach organizacyjnych SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w zakresie usług pielęgniarskich zwanymi dalej „świadczenia zdrowotne”,

Opis przedmiotu konkursu :

Świadczenia będą realizowane w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w podmiotach leczniczych, Regulamin organizacyjny SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśny, przepisy BHP i przepisy wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadzór nad wykonywanymi świadczeniami sprawuje Kierownik Bloku Operacyjnego oraz Pielęgniarka Naczelna.
Świadczenia mogą wykonywać pielęgniarki/pielęgniarze, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz udokumentują minimum 1 rok pracy w Bloku Operacyjnym. Pożądana jest specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii oraz aktualne szkolenie z przetaczania krwi i jej składników.
Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywać się będzie na terenie SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, według harmonogramów ustalanych w cyklu miesięcznym przez Zamawiającego.
Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w szczególności w następujących jednostkach szpitala:

  • w Bloku Operacyjnym,
  • w Oddziale Anestezjologii,
  • poprzez udzielanie konsultacji pacjentom szpitala we wszystkich komórkach organizacyjnych na wezwanie lekarza,
  • według harmonogramu pracy na kolejny miesiąc objęty umową.

Czas wykonywania świadczeń : od dnia podpisania umowy do 30.11.2021 r.

Oferujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej której wzór stanowi załącznik nr. 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert w sprawie udzielania zamówienia,
  • Pracę wśród profesjonalistów,
  • Atrakcyjną lokalizację w mikroklimacie Puszczy Kampinoskiej,
  • Odległość od Centrum Warszawy 18km.

Termin składania ofert: 27.11.2020 r. do godziny 9:00
Wymagane dokumenty stanowiące załącznik do ogłoszenia należy złożyć osobiście do Działu Zarządzania Kardami do dnia 27.11.2020 r. do godziny 9:00.

Kontakt: Dział Zarządzania Kadrami, tel. 22 76 57 107

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2020 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth