BIP
E-Zamówienia

Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń w postępowaniach realizowanych przez SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, w których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy Przetargowej Szpitala.

Przy pierwszym złożeniu oferty z wykorzystaniem przedmiotowej Platformy Przetargowej wymagana jest rejestracja w bazie dostawców. Rejestracji należy dokonać na Platformie Przetargowej zgodnie z instrukcjami dla Wykonawców – kliknij TUTAJ.

Wsparcie techniczne dla Wykonawców (Dostawców):
+48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27
pn-pt: 8:00-16:00
helpdesk@logintrade.net

Składanie ofert na Platformie Przetargowej

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2021 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth