BIP
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej przez Szpital przeprowadzane jest na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja udostępniana jest  na pisemny lub ustny wniosek osoby uprawnionej.

Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu
  udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności
  ratunkowych, albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń
  zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom
  lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
  po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów
  powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji
  mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.

Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i
z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na wniosek:

 • pełnoletniego pacjenta,
 • przedstawiciela ustawowego pacjenta,
 • osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego pacjenta, na postawie upoważnienia,
 • osób i podmiotów wskazanych w art. 26 ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • szkołom wyższym/instytutom badawczym do wykorzystania w celach naukowych

Udostępnianie wnioskowanej dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki.

Za udostępnienie kopii, wyciągu, odpisu i wydruku dokumentacji medycznej oraz za udostępnienie na elektronicznym nośniku danych pobierana jest opłata zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem Szpitala. Opłata pobierana jest z góry i obciąża osobę wnioskującą także w przypadku nieodebrania zamówionej dokumentacji medycznej.

Cennik Usług Szpitala

Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej do wglądu

Wniosek o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej z zastrzeżeniem zwrotu (uprawnione organy)

Upoważnienie pacjenta/opiekuna prawnego do wydania dokumentacji medycznej osobie trzeciej

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2019 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth