E-rejestracja
Udostępnianie dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej przez Szpital przeprowadzane jest na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja udostępniana jest  na pisemny lub ustny wniosek osoby uprawnionej.

Wypełniony wniosek może zostać złożony osobiście, przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail: archiwum@szpitaldziekanow.pl lub za pośrednictwem poczty na adres:
ul. Marii Konopnickiej 65
05-092 Łomianki

Wyłącznie w przypadku osobistego złożenia wniosku w Archiwum, po weryfikacji danych na podstawie dokumentu ze zdjęciem, dokumentacja pacjenta może zostać wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty dokumentację należy odebrać osobiście, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na wniosek:

  • pełnoletniego pacjenta, którego ta dokumentacja medyczna dotyczy,
  • przedstawiciela ustawowego pacjenta,
  • osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego pacjenta, na postawie upoważnienia,
  • szkołom wyższym/instytutom badawczym do wykorzystania w celach naukowych

Kontakt w sprawie dostępu do dokumentacji medycznej:

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 w Archiwum w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Szpital udostępnia dokumentację medyczną:

  • poprzez sporządzenie jej kopii, odpisów lub wydruku,
  • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji,
  • na informatycznym nośniku danych.

Udostępnianie wnioskowanej dokumentacji medycznej odbywa się bez zbędnej zwłoki.

Za udostępnienie kopii, wyciągu, odpisu i wydruku dokumentacji medycznej oraz za udostępnienie na elektronicznym nośniku danych może zostać pobrana opłata* zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem Szpitala. Opłata pobierana jest z góry i obciąża osobę wnioskującą także w przypadku nieodebrania zamówionej dokumentacji medycznej.

*Opłat nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie (art. 28 ust. 2a Ustawy o prawach pacjenta) oraz w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta)

Cennik Usług Szpitala

Wniosek o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej do wglądu

Wniosek o udostępnienie oryginału dokumentacji medycznej z zastrzeżeniem zwrotu (uprawnione organy)

Upoważnienie pacjenta/opiekuna prawnego do wydania dokumentacji medycznej osobie trzeciej

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności