E-rejestracja
Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

Pacjentom oraz przedstawicielom ustawowym pacjenta przysługuje uprawnienie do złożenia skargi do Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta. Przedmiotem skargi mogą być przypadki naruszenia praw pacjenta podczas realizacji świadczeń zdrowotnych. Katalog praw pacjenta zawiera ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 06.11.2008r. Wyjaśniamy, że Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta nie jest uprawniony do rozpatrywania skarg wynikających z ewentualnych błędów medycznych, sposobu leczenia oraz terminów przyjęć do leczenia.

Skarga może zostać złożona zarówno ustnie jak i pisemnie. Elementami obligatoryjnymi skargi są dane kontaktowe skarżącego, data wniesienia skargi oraz przedmiot skargi. Po otrzymaniu skargi Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta podejmuje czynności w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

W przypadku stwierdzenia braku zasadności skargi  Pełnomocnik informuje wnioskodawcę o braku podstaw do uznania skargi. Jeżeli wnioskodawca podtrzymuje swój wniosek pełnomocnik przekazuje skargę do rozpoznania przez Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych.

W przypadku potwierdzenia zasadności złożonej skargi Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta przekazuje informację odnośnie zaistniałego incydentu Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych oraz podejmuje działania interwencyjne związane z przywróceniem prawidłowej realizacji praw pacjenta w zakresie wskazanym w skardze.

Zachęcamy do informowania Pełnomocnika o wszystkich potencjalnych naruszeniach praw pacjenta. Komunikacja z Państwem jest dla nas bardzo ważna. Przyczynia się ona bowiem do podniesienia standardów ochrony Praw Pacjenta w naszym Szpitalu.

W Szpitalu funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta pełni:

Piotr Szyroczyński

tel. (22) 76 57 217

e-mail: prawa.pacjenta@szpitaldziekanow.pl

Przyjmuje:

poniedziałek-piątek w godz. 09:00-12:00 (po uprzednim umówieniu spotkania).

Zachęcamy do kontaktu. Każde Państwa zgłoszenie zostanie przenalizowane i przyczyni się do podniesienia standardów ochrony praw pacjenta w naszym Szpitalu.

Zgłoszenia można składać w formie ustnej, pisemnej, drogą elektroniczną (e-mail, e-puap ) oraz za pomocą poczty.

 

 

 

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności