E-rejestracja
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pacjentów

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  w naszym Szpitalu.

 

I/ Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej 65), dalej jako: Szpital.

 

II/ Z kim należy się kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jak również w  przypadku pytań lub wątpliwości, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Szpitala pod adresem e-mail: iod@szpitaldziekanow.pl

 

III/ Jaki jest zakres przetwarzanych przez Szpital Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie (z uwzględnieniem faktu, iż pacjentami Szpitala pozostają osoby niepełnoletnie):

– imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, (w przypadku pacjentów którzy nie mają nadanego numeru PESEL- numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),  data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium Polski (jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski), numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia. W Twojej dokumentacji medycznej mogą się znaleźć informacje o nałogach, czy też preferencjach seksualnych, informacje te Szpital zbiera wyłącznie w sytuacji jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i/lub prowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych osób niepełnoletnich w zakresie niezbędnym do ustalenia ich stopnia pokrewieństwa oraz sprawowanej opieki nad osobą niepełnoletnią.

 

IV/ Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu sporządzania dokumentacji medycznej z procesu leczenia lub z procesu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo świadczeniem innych usług medycznych oraz w celu zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 

V/ Komu przekazywane są dane osobowe

Szpital chcąc zapewnić realizację  praw pacjentów, jak i sprawna organizację Szpitala w zakresie działalności leczniczej, dane osobowe może przekazywać;

– innym podmiotom leczniczym, lub podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w celu

kontynuacji leczenia lub rozliczenia finansowego udzielonego świadczenia,

– podmiotom, które na podstawie odrębnie zawartych umów współpracują ze Szpitalem w celu profesjonalnego wykonania świadczenia zdrowotnego,

– dostawcom usług zaopatrujących Szpital w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne,

umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie Szpitalem,

– audytorom, kontrolerom lub podmiotom upoważnionym z mocy przepisów prawa do

dokonywania kontroli udzielonych świadczeń medycznych lub dokumentacji medycznej,

– kancelariom prawnym współpracującym ze Szpitalem,

– osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji swoich praw pacjenta.

 

VI/ Czas przetwarzania danych osobowych.

Dokumentację medyczną pacjentów przechowujemy przez okres;

– 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonym

świadczeniu zdrowotnym,

– 30 lat, w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku

kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

– 22 lata, dokumentacja dzieci poniżej 2 roku życia,

– 10 lat, zdjęcia RTG,

–   5 lat, skierowania lub zlecenia lekarza.

Okresy przechowywania danych wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

VII/ Czy przekazanie danych jest obowiązkiem.

Korzystanie z usług jest dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty lub udzielenia świadczenia zdrowotnego (nie dotyczy to sytuacji zagrożenia życia, czy pacjentów nieprzytomnych).

Jeśli podasz nam swój numer telefonu lub adres e-mail, na zasadzie dobrowolności, to otrzymasz od nas powiadomienie o zmianie terminu wizyty lub jej odwołaniu, a także możesz otrzymać kopię swojej dokumentacji drogą elektroniczną z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Szpitalu przy przesyłaniu danych osobowych drogą elektroniczną. Niepodanie telefonu lub adresu nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 

VIII/ Jakie przysługują ci prawa.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) osobom, które powierzyły nam dane osobowe przysługują następujące prawa:

 • dostępu do powierzonych danych osobowych;
 • ich sprostowania i poprawienia w każdym czasie;
 • trwałego usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, po upływie okresów wskazanych w punkcie VI);
 • ograniczenia przetwarzanych danych;
 • przeniesienia powierzonych danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 

Ze względu na rodzaj świadczonych przez Szpital usług powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu, ze szczególnym uwzględnieniem: prawa do trwałego usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Ograniczenia w realizowaniu praw osób, które swoje dane powierzyły administratorowi wynikają z regulacji wprowadzonych obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dziekanów Leśny, dnia 1 lutego 2023 r.

Administrator Danych Osobowych

 

 

 


Definicje i skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Ustawa o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318);

Rozporządzenie MZ w sprawie zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 192);

Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

 

INFORMACJA

o stosowaniu monitoringu wizyjnego

w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym (05-092 Łomianki, ul. M. Konopnickiej 65)

 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnionego personelu oraz pacjentów korzystających z udzielanych im świadczeń zdrowotnych jako prewencyjny środek bezpieczeństwa, w ciągach komunikacyjnych (korytarze i klatki schodowe, poczekalnie) budynku Szpitala, stosuje się monitoring wizyjny (podstawa prawna: art. 23a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).
 • Kamery monitoringu instalowane są w ciągach komunikacyjnych oraz poczekalniach określonych w punkcie 1. Nie instaluje się kamer w pomieszczeniach socjalnych (kuchnie, toalety).
 • Kamery monitoringu instalowane są także w pomieszczeniach łóżkowych na oddziałach szpitalnych, które administrator danych osobowych traktuje jako pomieszczenia ścisłego nadzoru. Instalacja kamer w ww. pomieszczeniach ma na celu wzmocnienie nadzoru nad stanem zdrowia niepełnoletnich pacjentów (podstawa prawna: art. 23a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz załącznik nr 1 część V, punkt 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą).
 • Zapis z kamer przechowywany jest na serwerach jednostki organizacyjnej przez okres do 30 dni. Po tym terminie jest on automatycznie nadpisywany, a dane wcześniejsze zostają trwale usunięte.
 • Dostęp do danych z zapisu monitoringu posiadają upoważnieni pracownicy Szpitala.
 • Zapis zdarzeń utrwalony za pomocą kamer monitoringu może być udostępniony wyłącznie na pisemny wniosek podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. Dźwięk nie jest utrwalany.

W przypadku konieczności kontaktu z administratorem, w sprawach związanych z monitoringiem wizyjnym prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres iod@szpitaldziekanow.pl

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności