BIP
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych pacjentów

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku nowych przepisów o ochronie danych osobowych, przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje. Dowiesz się z nich w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz w związku z tymi przepisami prawa.

Pełne nazwy i adresy publikacyjne aktów normatywnych powołanych w przypisach znajdziesz na końcu tego dokumentu.

1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Jeżeli jesteś naszym Pacjentem lub rodzicem albo opiekunem naszego Pacjenta, który powierzył nam swoje dane osobowe, administratorem Twoich danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą w Dziekanowie Leśnym przy ulicy Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki (dalej jako: „Szpital” lub „my”) reprezentowany przez Dyrektora Szpitala.

2. Z kim mogę skontaktować się w kwestiach związanych z ochroną moich danych osobowych?

We wszystkich takich sprawach możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Krzysztof Jastrzębski,  e-mail: iod@szpitaldziekanow.pl

3. W jakim celu Szpital przetwarza moje dane osobowe? Jakie są do tego podstawy prawne?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby:
1) prowadzić i przechowywać dokumentację medyczną niezbędną do prawidłowego przeprowadzenia procesu diagnostyczno-leczniczego, Twojego lub osoby Ci bliskiej. To nasz obowiązek wynikający z przepisów prawa (Art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta);
2) ustalić Twoją tożsamość lub osoby Ci bliskiej podczas przyjęcia do Szpitala oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnych (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta);
3) realizować Twoje prawa jako Pacjenta lub osoby bliskiej Pacjentowi, np. udostępniać dokumentację medyczną Tobie, Twojemu przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej, a także udzielać Tobie i im informacji o stanie Twojego zdrowia (Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 9, 23 ust. 1 oraz 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta);
4) przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia raporty statystyczne zawierające dane sprawozdawcze o zrealizowanych świadczeniach oraz listy Pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Rozporządzenie MZ w sprawie zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców w zw. z art. 189 ust. 2 Ustawy o świadczeniach ze środków publicznych);
5) wystawiać i przechowywać rachunki za świadczenia zdrowotne udzielone odpłatnie (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości).

4. Kto może być odbiorcą moich danych osobowych?

Bardzo starannie podchodzimy do Twoich danych osobowych i na każdym kroku dbamy o ich poufność. Przekazujemy je tylko w uzasadnionych przypadkach następującym kategoriom odbiorców:
1) innym podmiotom leczniczym, które realizują dla nas niektóre świadczenia zdrowotne;
2) dostawcom usług informatycznych, technicznych i organizacyjnych dzięki którym możemy udzielać świadczeń zdrowotnych i zarządzać Szpitalem;
3) podmiotom posiadającym prawo do udostępnienia dokumentacji medycznej, np. Rzecznikowi Praw Pacjenta (Katalog tych osób określa art. 26 Ustawy o prawach pacjenta).

5. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej?

Co do zasady nie – nie współpracujemy stale z żadnym odbiorcą danych osobowych spoza Unii Europejskiej. Gdyby w indywidualnym przypadku zaistniała taka konieczność, nie przekażemy Twoich danych osobowych bez zgody: Twojej lub Twojego przedstawiciela ustawowego.

6. Jak długo Szpital będzie przechowywać moje dane osobowe?

Jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych mamy prawny obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej zawierającej Twoje dane osobowe – co do zasady przechowujemy je przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,, z pewnymi wyjątkami (Art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta). Po upływie ustawowych okresów przechowywania, dokumentacja medyczna jest niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację Pacjenta, którego dotyczyła.

7. Czy muszę podawać moje dane osobowe Szpitalowi?

Jeżeli chcesz zostać Pacjentem naszego Szpitala, musimy prowadzić Twoją dokumentację medyczną i ustalić Twoją tożsamość lub osoby Ci bliskiej z wykorzystaniem danych osobowych. Jeżeli nie podasz nam Twoich danych osobowych, nie będziemy mogli przyjąć Cię lub osoby Ci bliskiej do Szpitala ani udzielić Ci świadczeń zdrowotnych.

8. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem przez Szpital moich danych osobowych?

Z uwagi na cele wskazane w pkt. 3, jeżeli Twoje dane osobowe są zawarte w prowadzonej przez nas dokumentacji medycznej, to masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, możesz je również prostować, a także masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego odpowiedzialnego za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych – GIODO (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl).
Jeżeli natomiast Twoje dane nie są elementem dokumentacji medycznej, masz też prawo żądać od nas ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania.


Definicje i skróty:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Ustawa o prawach pacjenta – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318);

Rozporządzenie MZ w sprawie zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 192);

Ustawa o rachunkowości – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2023 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth