BIP
Prawa pacjenta

PRAWA PACJENTA

Prawa pacjenta gwarantowane są przez liczne akty prawne, w tym Konstytucję RP, ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Deklarację Praw Pacjenta WHO oraz Europejską Kartę Praw Pacjenta. Ponadto powstała także Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu.

Zachęcamy do zapoznania się z wyżej wymienionymi regulacjami. Pacjenci znający swoje prawa czują się w Szpitalu bezpieczniej. Wiedzą czego mogą wymagać, co powinno być im zapewnione.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy nieustannie dąży do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych. Z uwagi na  wyjątkowy charakter Szpitala- tzn. o specjalizacji pediatrycznej, Prawa Pacjenta szczególnie są nam bliskie. Szpital sukcesywnie wdraża politykę ochrony praw pacjenta.

W Szpitalu działa Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta. Zachęcamy do kontaktu z nim. Każde Państwa zgłoszenie zostanie przenalizowane i przyczyni się do podniesienia standardów ochrony praw pacjenta w naszym Szpitalu.

 

Poniżej przedstawiamy przepisy Konstytucji RP dotyczące praw pacjentów:

  • Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
  • Art.39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
  • Art. 41.1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.
  • Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
  • Art.51.3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
  • Art. 53.1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
  • Art. 68.1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Deklaracja Praw Pacjenta WHO

Europejska Karta Praw Pacjenta

Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2022 SZPZOZ        Realizacja MediaHealth