E-rejestracja
Dydaktyka – Praktyki i Staże

Zapraszamy wszystkich chętnych do odbycia praktyk studenckich, praktyk zawodowych oraz staży kierunkowych do zgłaszania się do Naszego Szpitala. Zasady odbywania praktyk studenckich oraz staży kierunkowych regulują odpowiednio procedura realizacji praktyk studenckich i praktyk zawodowych oraz procedura realizacji staży kierunkowych.

PRAKTYKI STUDENCKIE/PRAKTYKI ZAWODOWE

Procedura realizacji praktyk studenckich oraz zawodowych kierowana jest  do podmiotów prowadzących kształcenie w zawodach medycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia, z którymi Szpital zawarł porozumienie w sprawie prowadzenia praktyk.

Osoba chcąca odbywać praktyki w Szpitalu powinna złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na praktykę (poniżej znajduję się link do pobrania)
 • Zaświadczenie o niekaralności (wydane minimum na 3 miesiące przed rozpoczęciem praktyk).
 • Skierowanie na praktykę wystawione przez podmiot kierujący na praktyki.
 • Kserokopia legitymacji studenckiej lub dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia/kontynuacji praktycznej nauki zawodu.
 • Dokument potwierdzający posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).
 • Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W przypadku osób wykonujących lub przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych (lekarz, fizjoterapeuta, dietetyk, pielęgniarka, ratownik medyczny, analityk medyczny i inne) polisa ubezpieczeniowa (NNW) musi być poszerzona o ryzyko zdarzeń medycznych, chorób zakaźnych, obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej.
 • Dokument potwierdzający szczepienie przeciwko WZW typu B.
 • Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych

oraz wypełnione poniższe oświadczenia, druki:

Wniosek o przyjęcie na praktyki

Oświadczenie – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rejestr sprawców na tle seksualnym

Klauzula informacyjna

Oświadczenie osoby przystępującej do praktyk

Oświadczenie dotyczące obywatelstwa

*Oświadczenie karalność Prosimy o wypełnienie tylko gdy niemożliwe jest uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Po zakończeniu praktyk, osoba która je odbyła otrzymuje pisemne potwierdzenie odbycia  praktyk lub uzyskuje stosowny wpis w przedstawionym przez siebie dokumencie.


STAŻE KIERUNKOWE

Natomiast procedura realizacji staży kierunkowych ma zastosowanie do organizacji staży kierunkowych realizowanych przez lekarzy kształcących się w uczelniach medycznych lub zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia, z którymi Szpital zawarł umowę porozumienia w sprawie przeprowadzonych staży kierunkowych.

Organizacja staży kierunkowych odbywa się zgodnie z zasadami wynikającymi z programów szkoleń specjalizacyjnych lekarskich  i lekarsko-dentystycznych. Organizacja staży odbywa się na podstawie umowy porozumienia w sprawie przeprowadzania staży kierunkowych, zawartej między Szpitalem a podmiotem prowadzącym kształcenie specjalizacyjne lekarza/lekarza dentysty lub pomiędzy Szpitalem a placówką medyczną, w której lekarz/lekarz dentysta odbywa szkolenie specjalizacyjne.

Osoba chcąca odbywać staż kierunkowy w Szpitalu powinna złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na staż kierunkowy (poniżej znajduję się link do pobrania)
 • Zaświadczenie o niekaralności (wydane minimum na 3 miesiące przed rozpoczęciem stażu).
 • Imienne skierowanie na staż kierunkowy wystawione przez podmiot kierujący na staż kierunkowy.
 • Dokument potwierdzający posiadanie, na cały okres trwania stażu kierunkowego, polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC).
 • Dokument potwierdzający posiadanie, na cały okres trwania stażu kierunkowego, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), poszerzonej o ryzyko zdarzeń medycznych, chorób zakaźnych, obejmujące pokrycie kosztów postępowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej

oraz wypełnione poniższe oświadczenia, druki:

Wniosek o przyjęcie na staż

Rejestr sprawców na tle seksualnym

Klauzula informacyjna

Oświadczenie osoby przystępującej do stażu kierunkowego

Oświadczenie dotyczące obywatelstwa

*Oświadczenie karalność Prosimy o wypełnienie tylko gdy niemożliwe jest uzyskanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Po zakończeniu stażu kierunkowego  kierownik stażu kierunkowego dokonuje pisemnego potwierdzenia odbycia i zaliczenia (lub niezaliczenia) stażu kierunkowego zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego.


Poniżej odnajdą Państwo procedury oraz niezbędne umowy do realizacji praktyk studenckich, praktyk zawodowych oraz staży kierunkowych:

Praktyki studenckie/Praktyki zawodowe:

Procedura realizacja praktyk studenckich i praktyk zawodowych

Umowa Porozumienia w sprawie organizacji praktyk


Staże kierunkowe:

Procedura Realizacja staży kierunkowych

Umowa Porozumienia w sprawie organizacji staży kierunkowych


We wszystkich sprawach dotyczących zarówno praktyk studenckich, praktyk zawodowych oraz staży kierunkowych prosimy kontaktować się z Koordynatorem ds. dydaktycznych dydaktyka@szpitaldziekanow.pl

Maja Czarnowska tel. 22 76 57 336

Magda Kubuj tel. 22 76 57 337

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności