E-rejestracja
Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych kontrahentów

KLAUZULA INFORMACYJNA w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie Umowy/Porozumienia/ Zamówienia/ itp.

 

Administrator danych

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziakanowie Leśnym (05-092 Łomianki) ul. Konopnickiej 65.

 

Z kim mogę skontaktować się w kwestiach związanych z ochroną moich danych osobowych?

We wszystkich takich sprawach możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych  poprzez e-mail: iod@szpitaldziekanow.pl

 

Podstawa podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez Szpital działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe. Dane osobowe będą przetwarzane przez Szpital na podstawie art. 6 ust. 1 lt b) lub f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. w kategorii  dane zwykłe, tj. w szczególności imię, nazwisko, adres, numer ewidencyjny PESEL, zajmowane stanowisko, służbowy numer telefonu oraz adres email.

Cel i podstawa prawna przetwarzania, profilowanie

Przetwarzanie przez Szpital Państwa danych osobowych jest zgodne z prawem. Jest ono bowiem konieczne w celu realizacji umów, dokonania czynności przygotowujących do zawarcia umów, jak również realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Szpital.

W oparciu o dane osobowe należących do kontrahentów Szpital nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu przepisów.

 

Okres przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy/Porozumienia/ Zamówienia itp. oraz przez okres przewidziany przepisami prawa uwzględniający obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych

Co do zasady nie współpracujemy stale z żadnym odbiorcą danych osobowych spoza Unii Europejskiej. Gdyby w indywidualnym przypadku zaistniała taka konieczność, nie przekażemy Państwa danych osobowych bez stosownej zgody.

 

Organ nadzorczy ds. danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności