E-rejestracja
Prawa pacjenta

PRAWA PACJENTA

Prawa pacjenta gwarantowane są przez liczne akty prawne, w tym Konstytucję RP, ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Deklarację Praw Pacjenta WHO oraz Europejską Kartę Praw Pacjenta. Ponadto powstała także Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu.

Zachęcamy do zapoznania się z wyżej wymienionymi regulacjami. Pacjenci znający swoje prawa czują się w Szpitalu bezpieczniej. Wiedzą czego mogą wymagać, co powinno być im zapewnione.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy nieustannie dąży do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń medycznych. Z uwagi na  wyjątkowy charakter Szpitala- tzn. o specjalizacji pediatrycznej, Prawa Pacjenta szczególnie są nam bliskie. Szpital sukcesywnie wdraża politykę ochrony praw pacjenta.

W Szpitalu funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta pełni:

Piotr Szyroczyński
tel. (22) 76 57 217
e-mail: prawa.pacjenta@szpitaldziekanow.pl

Przyjmuje:
poniedziałek-piątek w godz. 09:00-12:00 (po uprzednim umówieniu spotkania).

Zachęcamy do kontaktu. Każde Państwa zgłoszenie zostanie przenalizowane i przyczyni się do podniesienia standardów ochrony praw pacjenta w naszym Szpitalu.

Zgłoszenia można składać w formie pisemnej, drogą elektroniczną (e-mail), poprzez e-puap.

Poniżej przedstawiamy przepisy Konstytucji RP dotyczące praw pacjentów:

  • Art. 38. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia.
  • Art.39. Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
  • Art. 41.1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą.
  • Art. 47. Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.
  • Art.51.3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
  • Art. 53.1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
  • Art. 68.1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.

 

800 190 590 – Telefoniczna Informacja Pacjenta

– jeden wspólny numer telefonu dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

TIP- Telefoniczna Informacja Pacjenta będzie jednoczasowo obsługiwana przez kilkudziesięciu pracowników oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Nowy jednolity numer w całym kraju zastępuje kilkanaście numerów funkcjonujących do tej pory w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Gwarantuje on uzyskanie szybkiej, kompleksowej i przejrzystej informacji dotyczącej funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Dzwoniąc pod numer 800 190 590 będzie można dowiedzieć się m.in. jak uzyskać kartę EKUZ, jakie prawa przysługują osobie ubezpieczonej, gdzie znajduje się najbliższy szpital, w jaki sposób można zgłosić naruszenie praw pacjenta czy też jakich formalności należy dopełnić by skorzystać z leczenia uzdrowiskowego.

Adres Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa.

 

Rzecznik Praw Dziecka

Kontakt:
tel. (22) 583 66 00,
tel. 800 12 12 12 – całodobowy / 7 dni w tygodniu
fax: (22) 583 66 96
e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności