BIP
E-rejestracja
Inwestycje

E-zdrowie dla Mazowsza 2

05.02.2024

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 412/217/21 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza.

Cel projektu: Celem nadrzędnym realizacji Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Finansowanie projektu:
Wartość projektu: 120 638 353,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 96 128 927,25 zł

Planowane efekty:
Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta.
Opracowanie i wdrożenie e-usług e-korespondencja, e-ankieta, e-rejestracja, chat z lekarzem, e-zgoda.
Rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz budowa archiwum długoterminowego realizującego obowiązek przechowywania archiwalnych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 29. Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Repozytorium EDM będzie realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA oraz standardami udostępniania danych medycznych zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym co najmniej ze standardem DICOM w przypadku danych obrazowych.
Utworzenie i wdrożenie systemu do nadzoru nad aparaturą medyczną.
Utworzenie i wdrożenie systemu do zgłaszania zdarzeń niepożądanych.
Modyfikacja i wdrożenie systemu do zarządzania nieruchomościami.
Uruchomienie Chatbota, czyli automatycznego programu konwersującego, udzielającego krótkich odpowiedzi na pytania pacjentów.
Modyfikacja i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD.
Rozbudowa systemu CASE wdrożonego w ramach programu E-zdrowie dla Mazowsza poprzez opracowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności z zakresu Business Intelligence, takich jak „kokpity menadżerskie” pomocne w bieżącym zarządzaniu podmiotami medycznymi.
Projekt i budowa Data Center na potrzeby udostępniania Partnerom usług chmurowych oraz zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania oraz budowa sieci WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) w architekturze IP VPN, zapewniającej połączenia między Partnerami i Data Center.

 

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności