BIP
E-rejestracja
Inwestycje

Adaptacja przyziemia pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap II

12.09.2023

Wartość dotacji ze środków SWM wyniosła: 32 155 221,00 PLN

Wartość całkowita inwestycji wyniosła: 32 480 021,00 PLN

Termin realizacji prac: 04.08.2023r. – 31.10.2024r.

ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Pawilon B objęty planowaną inwestycją, zlokalizowany jest centralnie na wprost zadrzewionego skweru, w pierwszej linii zabudowy.

Cel główny projektu:

Głównym celem planowanej inwestycji jest sukcesywne dostosowywanie obiektów oraz zagospodarowania terenu Szpitala do obowiązujących przepisów oraz poprawa dzięki temu funkcjonalności całego obiektu, podyktowane koniecznością zapewnienia holistycznego podejścia do pacjenta. Niezbędne jest zatem wdrażanie poprawy bezpieczeństwa, kompleksowości i dostępności do obiektów Szpitala. W celu umożliwienia konsekwentnego wprowadzania niezbędnych zmian i w pełni wykorzystania ich w leczeniu pacjentów, konieczna jest sukcesywna przebudowa, rozbudowa i doposażanie obiektów Szpitala.

Realizacja inwestycji pozwoli na podniesienie jakości i standardów w zakresie specjalistycznej opieki nad pacjentem szpitalnym. Obecnie funkcjonująca Izba Przyjęć zlokalizowana jest od strony wschodniej (z tyłu Szpitala), na 1 piętrze pawilonu F i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach ani do transportu pacjentów na noszach, przywożonych przez karetki pogotowia ratunkowego. Wykonana zostanie adaptacja na nową Izbę Przyjęć pomieszczeń niewykorzystywanych obecnie w Szpitalu (pomieszczeń po starej kuchni), położonych od frontu Szpitala, z izolacyjnymi gabinetami diagnostycznymi w systemie „rooming in”, poczekalnią, szatnią, rejestracją, kaplicą i bufetem oraz niezbędnymi pomieszczeniami pomocniczymi.

Realizacja projektu umożliwi równy dostęp do usług medycznych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz pacjentów przywożonych przez karetki, które o własnych siłach nie są w stanie pokonać aktualnych barier architektonicznych na terenie obecnej Izby Przyjęć. Zapewnienie odpowiedniego standardu w tym zakresie dotyczy przyjęcia i zdiagnozowania pacjenta na Izbie Przyjęć oraz wynika z konieczności dostosowania pomieszczeń do obowiązującego prawa.

Izba przyjęć pracuje w trybie ciągłym przez 24 h na dobę i niezbędne jest w tym zakresie zapewnienie intuicyjnej dostępności, jak najszybszej komunikacji, oraz wyposażenie pozwalające na priorytetowe podejmowanie czynności ratujących życie i zdrowie pacjentów. Na Izbie Przyjęć wykonywane są świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem. Wyposażenie pomieszczeń Izby Przyjęć dostosowane zostanie do potrzeb związanych z rodzajem udzielanych świadczeń. Dojazd i dojście do Izby Przyjęć będzie dogodne oraz widoczne, z możliwością podjazdu dla karetek.

Aktualny brak bezpośredniej dostępności do Szpitala z terenu dróg zewnętrznych powoduje konieczność pokonywania barier architektonicznych (m.in. schodów) przez pacjentów Szpitala oraz Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM). Przed nową Izbą Przyjęć planuje się obniżenie terenu i likwidację dzięki temu barier architektonicznych. Wydzielony zostanie również dojazd i zadaszone miejsce dla ZRM, a teren objęty zostanie monitoringiem.

Planowana jest również rozbudowa pomiędzy budynkami w istniejącym atrium w rejonie pawilonu B na potrzeby windy szpitalnej i baru gastronomicznego dla pacjentów oraz pracowników Szpitala.

Inwestycja obejmuje również całkowitą przebudowę zewnętrznej infrastruktury technicznej, tj. wszystkich instalacji technicznych (wodno – kanalizacyjnej, cieplnej, teletechnicznej, odwodnienia terenu oraz instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem terenu zewnętrznego), likwidację urządzeń nieczynnej stacji benzynowej oraz rozbiórkę budynku sklepu i przebudowę wjazdu do szpitala z uwzględnieniem miejsc postojowych, wewnętrznych dróg dojazdowych wraz z ciągami komunikacyjnymi dla pieszych. Wszystkie drogi wewnętrzne po przebudowie, przebiegać będą w miejscu istniejących. Skorygowana zostanie szerokość dróg i łuki drogowe. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu oraz spełnić wymagania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wzdłuż dróg wewnętrznych zrealizowane zostaną nowe miejsca postojowe, a istniejące w większości będą podlegały przebudowie, polegającej m.in. na wymianie nawierzchni.

Aktualny brak odwodnienia dróg i terenu zewnętrznego powoduje okresowe zalewania budynków Szpitala, w szczególności na poziomie znajdującym się na kondygnacji częściowo zagłębionej w gruncie. W ramach inwestycji planuje się również budowę systemu odprowadzenia i retencjonowania wód opadowych.

Utrudniony również obecnie dostęp dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi do administracji Szpitala (obecnie wyłącznie dwie kondygnacje schodami), zostanie zniwelowany poprzez wybudowanie windy łączącej nową Izbę Przyjęć z administracją Szpitala, bez barier architektonicznych.

W związku z brakiem miejsc parkingowych  dla pacjentów i pracowników poza terenem będącym w użytkowaniu Szpitala (teren prawnie chroniony Kampinoskiego Parku Narodowego) planuje się modernizację  terenu zewnętrznego z wydzieleniem stref i miejsc parkingowych dla pacjenta i personelu Szpitala. Wykonane zostanie również ogrodzenie całego terenu Szpitala.

Adaptacja przyziemia pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap II

Adaptacja przyziemia pawilonu A, B, C pod utworzenie Izby Przyjęć wraz z budową nowego podjazdu oraz przebudową wewnętrznych dróg dojazdowych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym – etap II

 

Stan realizacji zadania na dzień 20.06.2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan realizacji zadania na dzień 7.03.2024 r.

Zobacz również

Mazowsze serce Polski
© Copyright 2024 SZPZOZ        Realizacja MediaHealthPolityka prywatności